Upptäck fördelarna med Madden Analytics Connect i Business Central

BRC Madden Analytics Connect är en Microsoft Dynamics 365 Business Central-app som tillhandahåller integration mot Madden Analytics

BRC Madden Analytics Connect skickar information från Business Central såsom historisk data, artikeldata, lagersaldo, försäljningsdata, inköpsorder etc. Informationen används i Madden Analytics till att budgetera försäljning och inköp, att göra lageranalyser inkl. lagerbehov.

Nyckelfunktioner i  BRC Madden Analytics Connect

  • Automatisk skickar data från Business Central till Madden Analytics

Fördelar med BRC Madden Analytics Connect

  • Alltid uppdaterad data i Madden Analytics som synkar automatiskt

Tillgänglighet

  • Appen stöder Essentials och Premium Editions av Microsoft Dynamics 365 Business Central
  • Länder som stöds: Sverige, Norge och Danmark
  • Språk som stöds: Denna app är tillgänglig på svenska

Madden Setup

Madden Setup välj Mode Produktion eller Sandbox då sätts API Path och Auth Path automatiskt. Ange Account ID, API Key och Bearer Token  medan Access Token sätts genom att tryck på knapp Get Access Token Access Token Time To Live sätts till antal minuter som en access token är giltig.

Ange Disable Out Duplicate Check om dubbleringskontroll ska avaktiveras såsom under testperiod. Ange i Webservice Retries antal omförsök på anrop för webbtjänster. Ange i Process Entry Max Count hur många meddelande som ska skickas per gång när jobbkön körs. Ange i Process Sync Queue Max Count antal synkroniseringsposter som max ska köras vid jobbkön per gång. Last Item Ledger Entry Expported visar sista löpnumret för artikeltransaktioner som exporterats.

Välj Auto Send Inventory Update om nya poster i artikeltransaktioner ska skickas via jobbkön. Välj Send Service Items as Statements om tjänsteartiklar ska skickas som Statements. I Field ID of Statement on Item ange vilket fält som ska användas vid mappning i Madden Statement Types.

Knapp Clear Entry Tracker nollställer räknaren för Last Item Ledger Entry Exported. Knapp Set Entry Tracker sätter Last Item Ledger Entry Exported till sista löpnumret i artikeltransaktioner.

BRC Madden Analytics Connect

Mappning av Madden Statement Types

Madden Statement Types görs mappning av värden. Vilka värden som ska mappas från artikelkortet väljs i Madden Setup. Välj Name och mappa till  Value.

Webbtjänster

Vid installation av app installeras webbtjänsterna Page 50 och 54 med automatik.

Madden Endpoints

Vid installation av app skapas Endpoints upp med automatik. Tabellen skapas upp med standardvärden. Create Request Codeunit innehåller den Codeunit som skapar upp Json-meddelandet.

Välj Sync on Insert för att skicka nya poster. Välj Sync on Modify för att skicka över ändrade poster. Välj Sync on Delete för att skicka över att post ska tas bort (ej att rekommendera). I Record Count ange maxantal poster som ska skickas i webservice anrop. Source Table ID avser tabell data hämtas ifrån och  Line Source Table ID anger underliggande tabell som används att hämta data ifrån.

Under knapp Default Values visas standarduppsättning. Det går inte att ändra standarduppsättning då den finns sparad  i Codeunit. Knapp Create Templates for all Endpoints skapar upp mallar i Madden Template.

Madden Templates

Madden Templates sker mappning över vad som ska skickas. Markera mall som du önskar se inställningar för och välj Hantera.

Det har redan skapas templates med standarduppsättning. Default Field visar från vilket fält data hämtas ifrån. Speciellt för API Tag där Default Field är 0 är att datan är bearbetad t ex för API Tag variantNamn är att den inte är kopplad till fält utan istället tar Beskrivning + mellanslag + Variantnamn 1. De rader där Line Type Code har ett värde är kopplat till raderna, t ex har Endpoint PURCHASEORDER Line Type Code värde Items. Det betyder att information ska skickas som radinformation.

Line Type finns med olika värden. Vid No Value ska inget värde kopplas, vid Source/Line Table kan koppling ske till värde enligt vald tabell i huvudet, vid Static Value kan ett statiskt värde anges i Static Text, vid Dimension väljs dimensionskod i kolumn Dimension och vid Standard Value/Line Value visas vid förinställt standardvärde.

Välj Disable Template om mall ska avaktiveras. Sync on Insert/Modify/Delete får standardvärde enligt endpoint och behöver bara ändras vid behov.

brandName krävs av Madden att värde skickas därmed krävs inställning och ska anges endpoint Product och Purchaseorder.

Madden Attributes

Madden Attributes visas data som är sparad i Madden Analytics.

Madden Warehouse List

Madden Warehouse List visas data som är sparad i Madden Analytics. Knapp Fetch Warehouse hämtar värden från Madden

Madden Product List

Madden Product List visas data som är sparad i Madden Analytics.

Madden Brand List

Madden Brand List visas data som är sparad i Madden Analytics.

Madden Store List

Madden Store List visas data som är sparad i Madden Analytics.

Flöde

Skickar data till Madden Analytics

Det skickas automatiserat data till Madden Analytics via jobbköer som synkar med hjälp av en meddelande kö. Data som skickas är försäljningsdata såsom order och fakturerat, artikeldata, lagersaldo och inköpsorder.

Skicka om till Madden

Funktion Send to Madden kan användas för att skicka om data annars skickas det automatiskt.  Markera rader för såsom Artiklar / Inköpsorder / Försäljningsorder/ Bokförda försäljningsfakturor och funktion hittas oftast under Åtgärder – Funktion – Send to Madden. Från Artiklar skicka både artikelinformation och lagersaldoinformation.

Madden Sync Queue

Madden Sync Queue kan du se om data har synkats och i så fall skicka om data.

Madden Web Entries

Madden Web Entries visas vad som skickats eller om det det gått fel. Välj Process Entry för att skicka om transaktion och Process All för att skick om alla transaktioner. Show Request Content visar skickat meddelande. Vid Error så har Madden Analytics inte kunnat ta emot data pga. valideringsfel som kan bero på saknade uppgifter. Läs Show Response Content för att få information om felmeddelande. Försök att åtgärda fel så att det skickas med rätt uppgifter nästa gång.

Felsökning

Madden Web Entries

Madden Web Entries visas vad som skickats eller om det det gått fel. Välj Process Entry för att skicka om transaktion och Process All för att skick om alla transaktioner. Show Request Content visar skickat meddelande. Vid Error så har Madden Analytics inte kunnat ta emot data pga. valideringsfel som kan bero på saknade uppgifter. Läs Show Response Content för att få information om felmeddelande. Försök att åtgärda fel så att det skickas med rätt uppgifter nästa gång.