Anläggningsregister i Business Central

Denna beskrivning tar upp anläggningsregister i linjär avskrivning som är det som är brukligt i Sverige. Hur du kan koppla en inköps- eller försäljningsfaktura till anläggningsregistret och göra avskrivningar. 

Förslag på uppsättning följer BrightComs rekommendation enligt uppsättning i mallbolag.

Inställningar 

Börja med inställningar då det också är grundregister som ska kopplas till anläggningen. 

Avskrivningsregel 

Under Avskrivningsregler behöver en regel sättas upp. Under tiden befintligt anläggningsregister läggs in ska redovisningsintegration vara avaktiverad men när du fått in dina anläggningar med anskaffningskostnad och ackumulerad avskrivning till samma belopp som i bokföringen ska integrationen aktiveras före “första” avskrivningen. 

Anläggningsregister

Anläggningstillgångsinställningar 

Under Anl.tillg.inställningar når du alla inställningar och grundregister samt ställer in Standard avskr.regel och tilldelar nr-serie.

Anläggningsregister

Anläggningsbokföringsmallar 

Under Anl.bokföringsmallar läggs mall upp för kontering. 

Anläggningsregister

Anläggningsindelningar 

Under Anläggningsindelningar lägg upp register för att gruppera anläggningstillgångar vid utskrift. 

Anläggningsregister

Anläggningsunderindelningar 

Under Anläggningsunderindelningar lägg upp register för gruppering och koppling till bokföringsmall. Vid registrering av ny anläggning väljs detta först för då ärvs Anläggningsindelning och Anläggnings bokföringsmall in med automatik. Indelningen används också för att gruppera vid utskrift. 

Anläggningsregister

Anläggningsplaceringar 

Under Anl.placeringar lägg upp register som talar om var inventarierna finns fysiskt. 

Anläggningsregister

Uppstart befintligt anläggningsregister

Är det befintliga anläggningsregister som ska in i Business Central stort så kan det göras genom inläsning från Excel-filer. Be gärna om hjälp från konsult.

Uppgifter som behövs

Uppgifter som behövs generellt för uppläggning av anläggningstillgångar inkl. anskaffningskostnad och ackumulerad avskrivning. 

Vid uppläggning av anläggningstillgångar:

 • Anläggningstillgångsnummer (om önskar behålla tidigare)
 • Beskrivning
 • Anl.indelingskod (Finansiell, Immateriell eller Materiell)
 • Anl.underindelningskod (Konto anskaffningskostand)
 • Ev. Anl.placering (kräver underliggande register)
 • Startdatum avskrivning
 • Antal avskrivningsår / Slutdatum avskrivning (minst ena värdet)

Vid uppläggning av anskaffningskostnad:

 • Anläggningstillgångsnummer
 • Anl. Bokföringsdatum
 • Belopp anskaffning

Vid uppläggning av ackumulerad avskrivning:

 • Anläggningstillgångsnummer
 • Anl. Bokföringsdatum = datum för senaste avskrivning
 • Belopp ackumulerad avskrivning

OBS! Kreditar behöver slås ihop med tillhörande anläggning. Ackumulerad avskrivning får inte vara större än Anskaffningskostnad.

Avaktivera integration till redovisning

Koppla ur integration till redovisning under Avskrivningsregler. När allt är inläst och avstämt aktivera integration till redovisning.

Lägg upp Anläggningsregister 

Viktigt med rätt datum för Startdatum för avskrivning. Se avsnitt Lägg upp anläggning under rubrik Flöde.

Registrera Anskaffningskostnad 

Registrera anskaffningskostnad i Anläggningstillgångsjournal med datum för anskaffning, Dokumenttyp: Faktura,  Dokuentnr (t ex ”IB”), Anl bokföringstyp: Anskaffningskostnad, med rätt datum för start av avskrivning. Avsluta med Bokför.

Anläggningsregister

Registrera Ackumulerad avskrivning 

Registrera ackumulerad avskrivning i Anläggningstillgångsjournal med Anl bokföringsdataum: datum för senaste avskrivningen, Dokumentnr (t ex IB AVSKR), Anl.nr, Anl bokföringstyp: Avskrivning, Beskrivning (t ex “IB ack avskrivning per 2022-xx-xx”) och Belopp i minusAvsluta med Bokför.

Anläggningsregister

Stäm av saldon

Stäm av Anskaffningskostnad och Ackumulerad avskrivning mot bokfört. Använd t ex rapport  Anl.bokf.mall – nettoförändr. Om differens rätta före nästa steg.

Stäng av Direktbokföring

Stäng i Kontoplanen av Direktbokföring för att stoppa manuell kontering på konton användas för anläggningsregister. Det görs för att inget ska bokföras av misstag så att listor har samma värde som i bokföringen.

Anläggningsregister

Aktivera redovisningsintegration 

Under Avskrivningsregler aktivera redovisningsintegration för kommande transaktioner. 

En bild som visar skärmbild Automatiskt genererad beskrivning

Flöde

Lägg upp anläggning

Anläggningstillgångar välj Ny, ange BeskrivningAnl. underindelningskodStartdatum för avskrivning och Antal avskrivningsår (slutdatum beräknas automatiskt). OBS! Datum påverkar beräkning av hur återstående belopp att avskriva ska fördelas.

Anläggningsregister

Koppla inköp till anläggning

Inköpsfakturor på raden välj Typ: Anläggningstillgång, vid Nr välj befintlig anläggning eller skapa ny, ange Antal och Inköpspris exkl. moms. Bokför. 

Anläggningsregister

Sälja anläggningstillgång 

I Försäljningsfakturor på raden välj Typ: Anläggningstillgång, vid Nr välj anläggningstillgång, ange Antal och Pris. Bokför. När fakturan bokförs bokas anskaffningskostnad och ackumulerad avskrivning bort samt bokas vinst eller förlust upp. 

Anläggningsregister

Skrota anläggning 

Görs via Redovisningsjorunaler för anläggningstillgång. Ange Anl. Bokföringstyp: Avyttring och Belopp: 0 kr. När journalen bokförs bokas anskaffningskostnad och ackumulerad avskrivning bort samt bokas det restvärde som finns kvar som förlust. 

Anläggningsregister

Dela upp och kombinera anläggningstillgångar 

En anläggningstillgång kan delas upp i flera anläggningstillgångar, och flera tillgångar kan kombineras till en anläggningstillgång. Användbart när du ska sälja delar av en anläggning. 

Grupperingsjournaler för anläggningstillgång ange Anl.boköringsdatumDokumentnrAnl.nrNytt anl.nrBeskrivning (t ex ”Flyttat X % från tidigare anl.nr till nytt anl.nr), ange Gruppera anskaffn.kost %, bock i Gruppera anskaffn.kostn, bock i Gruppera avskrivning och bock i Infoga motkonto om integration är aktiverad

Anläggningsregister

Beräkna och bokföra avskrivningar 

Det vanligaste är att köra Beräkna avskrivning en gång i månaden. Ange Bokföringsdatum per den sista i månaden för att få 30 dagar per månad, ange Dokumentnr och Bokföringsbeskrivning. Tillgångar som har sålts, tillgångar som har spärrats eller markerats som inaktiva på anläggningskortet ingår inte i detta batch-jobb. 

Anläggningsregister

Redovisningsjournaler för anläggningstillgångar öppnas. Granska förslaget för avskrivningar och avsluta med att bokföra journalen. 

Anläggningsregister

Rapporter 

Det finns många rapporter i Business Central för anläggningstillgångar. Nedan tar vi upp de bästa av dem.

Rapport Anl.bokf.mall – nettoförändr. vid avstämning mot redovisning.

Anläggningsregister

Rapport Analys av anläggningstillgång går ställa in på många olika sätt, se förslag på inställning.

Anläggningsregister
Anläggningsregister

Rapport Bokföringsvärde 01 för anläggningstillgång visar avskrivning, anskaffning, avyttringar för vald period med bokföringsvärdet vid slutet av perioden.

Anläggningsregister

Rapport Planerat värde för anläggningstillgång visar framtida beräknad avskrivning/budget och bokföringsvärde. Kan också skapa budgetposter.

Anläggningsregister

Rapport Anskaffningslista för anläggningstillgång visar placering, serienr etc vilket gör den bra vid ”inventering” av anläggningar.

Anläggningsregister

Felsökning

Rätta transaktioner 

Om du vill rätta transaktioner för en enskild anläggning öppna Anläggningstillgångar, klicka på Bokföringsvärde, markera transaktion som ska rättas sedan välj Åtgärder – Funktion – Rätta transaktioner.

Om du vill rätta transaktion för en journal öppna Bokförda anl.journaler och markera den journal som ska rättas. Klicka på Anl.transaktioner. Markera de rader som ska rättas sedan välj Åtgärder – Funktion – Rätta transaktioner.

Anläggningsregister

Vid båda alternativen får du möjlighet att ange Använd nytt bokföringsdatum och Nytt bokföringsdatum (kräver att i Avskrivningsregel att fält ”Samma bokf.datum i anl.redov” bockas ut tillfälligt).

Förslag på rättning hamnar i Redovisningsjournaler för anläggningstillgångar  vid integration till redovisning annars i Anläggningstillgångsjournal. Ange motkonto manuellt använd Infoga anl. motkonto för att vända mot avskrivningskontot. och avsluta med Bokför

Anläggningsregister

Bra att veta

Restvärde fördelas på återstående tid

Datum för start av avskrivning på anläggning och datum för ackumulerad avskrivning i journal är viktigt att de fylls i rätt vid uppstart. Då återstående bokföringsvärde kommer fördelas på återstående tid (slutdatum för avskrivning – senaste avskrivning). 

En månad 30 dagar

Business Central räknar när det gäller avskrivning att en månad alltid har 30 dagar och ett år 360 dagar. Vilket gör att avskrivningar blir lika stora varje månad.